חב“ד מספרת: הקשר בין מרן לרבי לא נולד הבוקר, וגם לא בטור באינטרנט

כמי שמוקיר ומכיר היטיב את עבודתם המסורה של שלוחי הרבי למקום, בתנאי מסירות נפש של ממש, היה מצוי בקשר נפשי עמוק הרב מאזוז עם נשיא ומנהיג הדור. גם כיום הוא ממשיך להיות בקשר בלתי פוסק עם תנועת חב"ד, חסידי חב"ד, והערותיו המחכימות, מכתביו הארוכים והמנומקים המליאים דברי תורה וחכמה, מתפרסמים בתדירות בעיתוני וקובצי תנועת חב"ד.

הוא מדריך את התלמידים ללמוד ולהבין את הגמרא והראשונים בעומק הפשט כשיטת רבותיו חכמי תוניס, ולהספיק ללמוד מסכתות רבות כדי להגיע לקיום מצות לימוד וידיעת כל התורה כולה. כמו"כ רבה השפעתו על עבודת ה' של תלמידיו, תפלה בכוונה, אמירת תהלים ולימוד "חוק לישראל".

הוציא לאור ספרים רבים מגדולי החכמים לדורותיהם, והחזיר ליושנה את עטרת תפארת יהדות תוניס התורנית.

הרב מאזוז שליט"א זכה בעמלו ובשקידתו מנעוריו, להיות גאון עצום ונפלא, גם בענינים שלא כל גדולי הת"ח בקיאים בהם, כגון קידוש החודש, חכמת הדקדוק והלשון וכו'. הוא ידוע גם כחכם הרזים בגימטריאות ופרפראות לתורה, ונואם בחסד עליון.

חידושי התורה העמוקים שלו, ופסקיו בכל חלקי השו"ע ובהלכות עמומות, פזורים בקבצים תורניים רבים, ובעיקר במאות החוברות של הקובץ החדשי "אור תורה" שיוצא לאור ע"י ישיבת "כסא רחמים".

 

כמה גדולים מעשי חייא

באותן הפעמים שזכיתי אני הכותב לישב במחיצתו של הגאון שליט"א, שמעתי ממנו הרבה על הערצתו הנפלאה לרבי, לגדולתו בתורה ולהנהגתו את כלל ישראל. וכך כותב גם במאמרו שפורסם ב"כפר חב"ד" (גליון 65 י"ג אלול תשמ"ב):

 "האדמו"ר מליובאוויטש מרן רבי מנחם מענדל שניאורסאהן שליט"א הוא הגבר הוקם על, שהקים עולה של היהדות, וזכה לפרסום עצום שאין לו אח ורע בדורנו. כדוגמת רבי חייא שאמר עליו רבנו הקדוש "כמה גדולים מעשי חייא" שעשה לתורה שלא תשתכח מישראל, כן זכה האדמו"ר לייסד מרכזים גדולים לתורה ברחבי תבל, על ידי פעילותם העניפה של חסידיו המפוזרים בעולם כולו.

ח"ו לפקפק ולצאת נגד לימוד הרמב"ם

בניסן תשמ"ו בעת חגיגת סיום המחזור השני של לימוד הרמב"ם היומי, כשנשמעו קולות צורמים בבני ברק נגד התקנה הקדושה, כתב הגאון שליט"א מאמר, להוכיח מספרי הקדמונים את המעלות הרבות שיש בלימוד הרמב"ם על הסדר, ואח"כ סיים: "ולכן אין ספק, שתקנה גדולה תיקן בימינו האדמו"ר מליובאוויטש שליט"א, לזכות את הרבים ללמוד פרקי הרמב"ם יום יום, הכוללים את כל דיני התורה שבעל פה בלשון צחה וקצרה. וכמובן.. ח"ו לפקפק ולצאת נגד לימוד זה. וכל המסייעים להפיץ לימוד זה ברבים, זכות הרמב"ם ז"ל תגן עליהם ועל זרעם אחריהם לדורות. והשי"ת יחיש לגאלנו בקרוב בביאת משיחנו בב"א".

 כששמע אודות דבריו של הרבי על צורת הלוחות, שלא היו עגולים אלא מרובעים, ציוה הרב מאזוז לשנות את צורת הלוחות שבגג ישיבת "כסא רחמים" (וכפי שנראה בתמונה של הבנין שמופיעה על נייר המכתבים).

 כשביקר אצל הרבי בכסלו תשנ"ב, השתתף בחגיגת סיום הלכות שבת לרמב"ם שהתקיימה באותה תקופה ב770- ואמר: "דוד המלך בתהלים רמז אודות אדמו"ר הזקן וספר התניא, באמרו: "כי אתה תאיר נרי, ה' אלקי יגיה חשכי". "תאיר נרי" אלו שני אורותיו של רבי "שני-אור" אור הנגלה ואור החסידות. ואילו "תאיר נרי הויה אלקי" ראשי תיבות: "תניא".

 

בהתועדות יו"ד שבט תשנ"ב אמר בבני ברק: "בשם "יוסף יצחק" רואים דברים נפלאים. "יוסף" בגימטריא 6 פעמים שם הוי'. "יצחק" הוא 8 פעמים שם הוי'. ושני השמות ביחד הם חב"ד פעמים שם הוי'. גם שם העיר שלנו "בני ברק" עולה בדיוק "יוסף יצחק".

 "כשנתבקשתי לבוא לערב זה להילולא, אמרתי, את הרבי הריי"צ זצ"ל זכיתי להכיר במקצת מתוך ספריו. בהם ניכר כמה טרח, כמה מסירות נפש היתה לו. ביחוד התגלה הדבר בשנת תרפ"ז, אומרים שזה היה המאסר השביעי שנאסר למען התורה.. היו כאלה שכאשר נודע להם שאני מתכונן לבוא להילולא, ניסו להניאני מלבוא..

 "האם אפשר לעכל דרגא כזו של מסירות נפש, להיות עשרות שנים בכלא הסובייטי, בגלל מה? בגלל מקואות, תלמוד תורה והפצת מצוות. לסיים את החיים בסיביר, אפשר להבין זאת?.. לא חונכתי לשקר ולא חונכתי להחניף, אני אומר את כל האמת, "השומע ישמע והחדל יחדל". ומי שרוצה להוכיח שאני טועה, בבקשה שיוכיח שאני טועה. ואם אני לא טועה, אדרבא שיקבלו את האמת.

 "האם יש ספק בחשיבותו של ערב זה, הנערך ליום הילולת האדמו"ר הקדוש. אדם שמסר את עצמו על התורה, שעמד מול אקדח שלוף, ואמר לו החוקר: תדע לך, האקדח הזה שינה את דעתם של אלפי בני אדם לפניך. ענה לו: נכון, הצעצוע הזה שינה את דעתם של בני אדם שיש להם שני אלים ועולם אחד. אבל אני יש לי אל אחד ושני עולמות. אני לא אשנה את דעתי. קור רוח כזה, מסירות נפש כזו, יש מי שיכול לדבר אחריו? יש מי שיכול להתנגד לדברים אלה?

 "איך יש בני אדם שפוסלים את הערב הזה, רק משום ששם חב"ד נ