הרב אבינר ממשיך לחדד: שו“ת בחירות

 ש: יהודי דתי-לאומי שהחליט שהוא בוחר ימין אך מתלבט בין הבית-היהודי לבין יחד, ואולי הליכוד, מה לומר לו?

ת: אכן. התלבטות הגיונית. הרי שלושתן אהובות…

ש: למה אהובות?

ת: ואהבת לרעך כמוך. לא לשכוח זאת גם בעת בחירות. אגב, גם השמאל אהובים, גם הם שייכים לעם ישראל, גם הם הולכים לצבא שלנו. על כל פנים, יש לבחון על פי שתי אמות מידה איזה מפלגה לבחור: הטוב והמועיל. הטוב עצמו מתחלק לשלושה חלקים: הטוב לתורה, הטוב לאומה, הטוב לארץ.

ש: ומי הכי טובה לשלמות הארץ?

ת: קשה לשפוט. ב"ה שלושתן נאמנות לארץ, אם כי בכולן יש בקיעים. ב"ה הבית-היהודי הוא מפלגה מאוד לאומית. אך אין הוכחה שיחד תהיה פחות נאמנה.

ש: ומה ביחס לתורה?

ת: בודאי שבבית-היהודי יש יותר יראת שמים מאשר בליכוד, אם כי קרה כמה פעמים שחברי ליכוד פעלו יותר נגד החקיקה החדשה האנטי-יהודית מאשר חברי הבית-היהודי. אבל לעניננו בלי צל של ספק יש ביחד יותר יראת שמים, יותר מלחמה בעד הצביון היהודי של המדינה. ועתה זה בנפשנו.

ש: באשר לעם, יש בבית-היהודי בשורה טובה שהוא נפתח לכל היהודים, כולל חברי כנסת חילוניים?

ת: ודאי שיש לאהוב את כל עם ישראל, אך אין זה אומר שיש למנותם חברי כנסת. כמו שכתב מרן הרב קוק: אנו אומרים בתפילה שאנו מתירים להתפלל עם העבריינים, אבל איניננו אומרים שאנו מתחשבים בדעותיהם העברייניות. זאת ועוד, גם עבור ש"ס מצביעים חילוניים רבים, בלי שיש שם חבר כנסת חילוני , בגלל שהם מזדהים, ויש לשער שכן יהיה ביחד. ולבסוף, מפלגת יחד פתוחה לחרדים. איפה כתוב שצריך פתיחות לחילוניים ולא לחרדים?! אדרבה נאמר בתהילים: חבר אני לכל אשר יראוך.

ש: באשר לתועלת, כלומר עוצמתה של מפלגה דתית-לאומית, הבית-היהודי היא מפלגה גדולה ויחד היא מפלגה קטנה, למפלגה גדולה יש השפעה רבה ולמפלגה קטנה השפעה קטנה.

ת: במקרה שלנו הניתוח הזה אינו מדוייק. א. אמנם הבית-היהודי היא מפלגה גדולה אבל היא רואה את עצמה מחיויבת לציבור חילוני כדי לא להקטין את האלקטורט, כך שלמעשה היא פועלת כמפלגה דתית-לאומית, רק למחצה לשליש ולרביע. ב. אם אנחנו רוצים מפלגה גדולה, הרי הליכוד לפנינו, ואם רוצים שלטון ימני, אז הרי הגיוני הוא לחזק אותו. ג. ואם עינינו נשואות לקואלציה ימנית, הרי יש לשער שגם הבית-היהודי וגם יחד יצטרפו לאותה קואליציה.

ש: בכל זאת יש כאן שאלה של חברות. עד כה הבית-היהודי היה החבר שלנו והאם אין בכך הריסת הקרוב לנו על ידי הצבעה ליחד?

ת: זו שאלה כלל אנושית, שכבר כתב עליה הפילוסוף אריסטו: "יאה וגם צריך להרוס אפילו את הקרוב לליבנו כדי להציל את האמת" (ספר המידות ח"א פ"ו).

או בסגנון עממי: "אהוב עליי אפלטון אך אהובה יותר האמת", או בתרגום הלטיני:Amicus Plato, Amicior Veritas , או בסגנון של שו"ת חוות יאיר: "כתב ראש הפילוסופים היווני: אהוב סוקרטס, אהוב אפלטון אך האמת אהוב יותר" (שו"ת סי' ט), או בסגנון של הצמח צדק במכתבו למשכיל אחד: "אהוב אפלטון ,אהוב אריסטו, אבל אהוב האמת יותר מכולם" (אגרות קודש לרמ"מ לובביץ' כרך טו אגרת ה' תמט). ובסגנון הלכתי הג"ר עובדיה יוסף במחלוקת עם הציץ אליעזר: "אף על פי שהוא אהובנו, האמת אהובה יותר" (שו"ת יחוה דעת ב לח).

ש: בסכום איך שוקלים מעלות יחסיות?

ת: המעלה הרי חשובה היא יראת שמים. כל מי שיראתו קודמת לחכמתו, חכמתו מתקיים (אבות ג ט). יראת ד' עושה שכל הכשרונות וכל המעלות מביאות ברכה. וזה אשר לימדנו ביחס לבחירות רבנו הרב צבי יהודה: חבר אני לכל יראוך (תהילים).

מתוך סרוגים

Please reload