אב“ד נגד עיתונאים: מה אתם מבינים בשפה תורנית עמוקה?!

 נדרשתי לבאר את דברי הגאון העצום הרב מאיר מזוז בהסכמתו לספר זרע ישראל, הסכמה מפורסמת ותוכנה ידוע בקרב קהילת הדיינים בישראל, אין שם שום דברים מפתיעים וחורגים מהמקובל בעולם הדיינות במשך עשרות שנים, כך שלא הבנתי על מה כל הסערה.

אלא שהביאו לפניי ציטוטים מתוך אתרי חדשות, שלקחו עמוד אחד מתוך 4! ופרשו את תוכן ההסכמה באופן מוטעה לחלוטין, ומה שהביא הרב כטעם לאסור, הבינו ממנו להתיר. חוסר הבנה בנקרא, ממש כך!

אני מעדיף לתלות זאת חוסר בהבנה של הגורמים ששלחו זאת לעיתונאים שמעולם לא פתחו ספר שו"ת, ופתאום הכניסו ראשם בתוך מאמר עמוק בשפתו התורנית של הגר"מ מזוז, לא רוצה לחשוב שהדברים הוסטו מהקשרם רק בשביל לפגוע ברב, ואם אלו הן פני הדברים, אז זו ממש בושה והגענו לדיוטא נמוכה כל כך, לנצל את חוסר ההבנה של ציבור הקוראים בכדי לערער על סמכותו התורנית של גאון ישראל הרב מאזוז, שרוב ככל עולם הרבנות והדיינות, רואה בו כאחד מגדולי הרבנים הפוסקים בדורנו, וכמי שדעתו נחשבת מאוד ובעל משמעות מכרעת ביותר.

אני מבין שאין זו הבמה לבאר את כל תוכן ההסכמה, אך אתן הסבר עיקרי לתוכן ההסכמה, מי שחושב שזה גדול עליו להבין את המהלך שאפרט, אבקש גם להבין שעל אחת כמה וכמה לא יתכן לקבל הערכה על דעתו של הרב בנושא על סמך פרשנות של עיתונאי.

ואבאר בשפה קלה כל הניתן:

בראשית ההסכמה הרב קובע כי אי אפשר לבטל גרות למפרע, גר שהתגייר כדין אי אפשר אחרי שלושים שנה אם פתאום חזר לסורו לומר שאינו גר, וזה דבר שלא יעלה על הדעת, חוץ מקטן שגיירו אותו והגדיל. הרב מבסס זאת כפוסק מובהק על הסמכות ההלכתית הבכירה ספר שו"ע, וספרי פוסקים אחרונים לגבי גר גדול שרוכזו בשו"ת יביע אומר.

בהמשך מזהיר הרב כי צריך להיזהר מאוד בגיורים, כי לא לחינם אמרו רבותינו קשים גרים לישראל כספחת, ומצטט את הסבר הרמב"ם, כיון שרובם חוזרים בשביל דבר ומטעים את ישראל.

חשוב לציין כי הרב מפגין גם במסמך זה הנכתב כהסכמה לספר ולא כמחקר תורני, בקיאות מרשימה בפוסקים ובמפרשי התלמוד, תוך כדי שהוא מציין כי ישנו פרשן תלמודי, רבנו אברהם מן ההר, [נדיר בספרות התורנית] שפירש באופן שונה, וגם על זה חותך הרב ו"כמדומה שאין לו חבר". משפט שרק גדול בפסיקה יכול לחתוך עם הכרעה כזו.

הרב ניגש לנידון ההלכתי תוך כדי שהוא כמקובל בספרות הרבנית, פותח בספר הש"ע, ממנו הרב מצטט: "שאין מרבין ואין מדקדקין על הגר לפני הגיור, אלא מודיעין לו מקצת מצוות קלות ומקצת מצוות חמורות" הרי שלא לומד את כל התורה והמצוות קודם הגירות, וא"כ תוהה הרב הרי ישנם 613 מצוות, היתכן שנאמר כי אם לאחר שהתגייר יגלה לפתע הגר הלכה אחת מאלו שהיא קשה מאוד כדוגמת איסור בורר בשבת, ויגיד הגר התחרטתי, האם תבוטל גירותו למפרע?! יחזור להיות גוי?!

לאחר מכן מצטט הרב וכאן אני מגיע לעמוד הבודד שפורסם, מצטט את דברי הרמב"ם בתשובה, שהיקל מעבר לכך, וכתב להתיר בעניין גירות שפחה, גם כשהמניע הוא קשר של אישות. ומבהיר הרב כי אי אפשר ללמוד מזה להקל לגייר כך בכל גר המגיע מבלי להתחקות אחרי המניע, כי דווקא בנידון של הרמב"ם מדובר שהשפחה מיד לאחר הגירות בוודאי תקבל על עצמה את כל דיני ישראל כדת וכדין, ותנהג כמו רוב ככל הציבור ששומר את כל המצוות. אך לצערנו היום רוב העם בקושי שמורים מחצה שליש רביע, כך שאין שום הסתברות שהגר ישמור מצוות אלא להיפך יתנהג כמו רוב הציבור שאינו שומר כל 613 מצוות אין לגייר מבלי לברר.

אלא מסכם הרב את ההכרעה ההלכתית, הגר חייב להצהיר כי הוא בא להתגייר ורוצה לקיים את כל המצוות, אלא שאין צורך שיצהיר על כל 613 המצוות אלא באופן כללי, וכמבואר בספרי ההלכה. אולם אם אמר מפורש שלא מקבל אפילו ולו מצווה אחת כבר לא מגיירים אותו וכדברי הרמב"ם, גדול פוסקי הדורות.

בסיום מוסיף הרב הסתייגות נוספת כי כאשר מדובר ברוסי לדוגמא המגיע מתוך קיבוץ שהתושבים שם לא מחזיקים דברים בסיסיים לשמור את היהדות כמו בית כנסת מקווה טהרה וכדו' ומתכוון להמשיך להתגורר באותו מקום, גם לא נוכל לגייר אותו על סמך הצהרותיו כי הרקע מעיד כי אינו רציני בכוונותיו. מאידך אם מגיע אדם ומצהיר בפה מלא כי מתכוון לשמור את כל המצוות ולגור במקום המאפשר חיים דתיים, בפרט אם יש לו שורש יהודי מצד האבא וכדו' מצווה גדולה לגיירם.

גם מי שלא מצליח להבין את כל פרטי המשא ומתן, אני מצפה כי יציץ במעט על היקף המקורות שמביא הרב, על מגוון התחומים מהם שאב הרב את המסקנא ההלכתית, ויבין כי לא מדובר כאן בת"ח מן השורה, שיבוא איזה עיתונאי ויעמוד לדין ודברים עם כבוד הרב.

באופן כללי אני לא מבין מה העיסוק הזה בעניני הלכה סבוכים, לכתבי עיתונות, אנא ממכם, אל תערבו לנו את הפוליטיקה בעולם הרבנות וההלכה, מקומו של הרב מזוז בשורה הראשונה של הרבנים לא נתון למחלוקת אם לא הגדול שבהם. מבחינתי אם זו הדרך והגישה לתקוף אישית את התנועה, לא אעמוד בדרכם, ואיני מייצג אותה, אך מכאן ועד למנהיגות הרוחנית, חברים עד כאן, עברתם את הקו האדום!

אך ללא ספק מגמת ההתקפות המסתמנת בשבועות האחרונים, כנגד כבוד הרב, לוחשת לי משהו. וחבל!

 

תגיות: