ט“ו בשבט, לא ראש השנה לאילנות!

 

גלול למטה לקובץ הוידאו

ט"ו בשבט | חלות ט"ו בשבט בליל שבת | שמונה שבתות רצופות ששבת אחת אומרים צדקתך ושבת שאחריה לא אומרים | ראש השנה לאילן | מדוע רק ראש השנה לאילן חל בט"ו בחודש? | תעניות על עצירת גשמים בשנה מעוברת | מה נפקא מינא בראש השנה לאילן? | בט"ו בשבט האילנות מתפללין? | הפרשת מעשר שני ומעשר עני.
 
תפלה על האתרוג |  תולדותיו של הבני יששכר | קריאת המילה 'ישכר' | המקור לתפילה על האתרוג בט"ו בשבט | הקושי שהיה בחו"ל להשיג אתרוג | מדוע גם בארץ ישראל אתרוג טוב הוא נדיר? | המסורת הנצרכת באתרוגים | מדוע בצרפת אי אפשר לברך שהחיינו? | שהחיינו בבדיקת חמץ.
 
שבח פרות ארץ ישראל | דין קדימה בשבעת המינים | קדימות הזיתים לשאר המינים | תמר מג'הול בארץ ישראל נותן כמות של פי עשרה תמרים מאשר המקור שלו שהוא בעיראק | מדוע מברכים המוציא לחם מן הארץ ולא מן האדמה? | המיוחד שבחיטה של ארץ ישראל | מדוע בדרך כלל גם בארץ ישראל לא מברכים על מחיתה ועל כלכלתה? | שמן זית של ארץ ישראל זכה במקום ראשון | רמזלסדר הברכות בשבעת המינים ממנין הגרעינים של הפרות | מהו החרצן ומהו הזג? | מדוע רבנו תם חשב שזורקים את גרעיני התאנים? | יש רימון עם תרי"ג גרעינים? | סדר ט"ו בשבט | זימון על כוס יין | ברכת שהחיינו על אתרוג | מתי מבאים את הפירות לפני הסעודה  או לאחריה?


 באדיבות אתר ישיבת כסא רחמים

 

 

Please reload