תקנון ההתפקדות | yahad

בס"ד

   תקנון ומצע תנועת יחד

 

תנועת יחד, שואבת את השקפתה מאוצרות התורה והנהגות גדולי ישראל.

התנועה קמה על מנת להגשים  את מאוויי לבם של רבים מאחינו בית ישראל, החפצים בהרמת קרנה של תורה ובד בבד בחיזוק צביונה היהודי של מדינת ישראל.

אהבת ישראל  עמוקה, היא המסד להתלכדות יחדיו,  לראשונה באו כולם בברית יחד, דתיים חרדים מסורתיים, וחילוניים   זו בשורתנו לעם היושב בציון.

 

משימות על

שאיפתנו ללכד את ישראל לשבטיו, דתיים חרדים מסורתיים וחילוניים, סביב הנאמנות המוחלטת לתורתנו הקדושה והדאגה לעם ישראל כולו בארצו ובתפוצות.

לעמוד באומץ ובגבורה על הערכים הלאומים שלנו כמו שלמות הארץ, שלמות העם, דאגה לכל השכבות, לעזור לכל נצרך, לדאוג שהמדינה שלנו תספק הגנה וביטחון לעם היושב בציון, תוך אחריות שכל אותם ערכים יושתתו ויבואו מתוך תורתנו הקדושה, אשר כל דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום!

עקרונות התנועה

תורת חיים

התורה היא נשמת אפו של עם ישראל, היא הבסיס הקיומי  של המדינה ועתיד האומה. כקביעתו של רבנו סעדיה גאון:"אין אומתינו אומה אלא בתורתה"

לפיכך חרטה התנועה על דגלה את המשימה לחיזוק הקשר לתורה וריבוי לימוד תורה, כמשימה לאומית מרכזית.

 

אחדות העם

יחד  שואפת למימוש דרך  התורה בדרכי נועם, תוך גיבוש הזדהות של חוגים ועדות  בדרכה, דאגתנו מסורה לכלל  ולפרט ולהטות  אוזן לכל חלקי העם.

 

העם אל התורה

אנו מאמינים בבני עמנו באשר הם  ובמשימה  הנשגבה לרוממם  אל התורה, לכן לא נחסוך במשאבים לקרבן לתורה.

 

ארץ ישראל

זכינו לשוב לארץ נחלת אבות אחר אלפיים שנות גלות. ארץ ישראל הובטחה לנו ע"י בורא עולם. הקשר הנצחי בין העם לארצו, איננו נושא למשא ומתן. נשאף להביא את עם ישראל כולו להכרת החשיבות והיכולת המעשית להחיל את הריבונות הישראלית על חבלי ארץ ישראל כולה. נפעל לחיזוק ההתיישבות בכל חלקי יו"ש.

 

חינוך יהודי

משאת נפשם של אוהבי העם והארץ הינה החינוך לערכי מורשת  על פי תורת ישראל, כגורם המעצב את זהותה של החברה. אנו מאמינים במתן שוויון הזדמנויות חינוכי לכל ילד וילדה בישראל.

 

התא המשפחתי

המשפחה היהודית הייתה מאז ומעולם החוסן האמיתי של העם היהודי, אנו נפעל לחיזוק ערכי המשפחה היהודית, ולעידוד הילודה.

 

צדק חברתי

בהתאם לחובות העם היהודי לדורותיו  לעמוד לימין אביון ולסייע לנחשל ולחלש, נפעל לחיזוק המוחלשים, להעצמת מפעלי חסד ולתנאים סוציאליים מטיבים לשכבות החלשות.

נאמנים להוראות הרמב"ם בהלכות מתנות עניים, נפעל לתיקון עיוותים באורח שיוויוני, לכלל אזרחי ישראל, ללא הבדל דת וגזע.

נחזור לחנך לפשטות ולסולידאריות ונחתור לחיזוק הכלכלה מתוך ראייה לאומית ערכית. אנו שואפים לבנות מחדש את מדינת הרווחה הישראלית בצורה שתבטיח יותר ממינימום לקיום. המדיניות החברתית צריכה להבטיח קיום בכבוד, ולצמצם את הפערים הכלכליים-חברתיים בחזקת כל ישראל ערבים זה לזה.

 

השירות הצבאי-לאומי

אנו מוקירים ומעריכים את בנינו חיילי צה"ל המוסרים את נפשם לטובת מדינת ישראל ואזרחיה. בני הישיבות הם חיל החלוץ המגן על ישראל בלימוד התורה. מפלגת יחד פועלת בנושא הגיוס לפי הוראת מרן זיע"א ומרן הגר"מ  מאזוז שליט"א הסוברים כי אין לגייס לומדי תורה אך במידה ומדובר בנוער שאינו לומד ואין באפשרות להחזירו לספסלי בית המדרש  עליו לפנות לשירות צבאי\אזרחי\תעסוקתי. לפי מידת ההתאמה.

 

דת ומדינה

הממשק  בין התורה למדינה, שנדחק  הצידה על ידי דור המייסדים, ישמש מעתה השלמה לביסוס מדינה יהודית. נפעל להעמקת הקשר בין התורה למדינה ולחברה כולה ונגד כל מגמה המחלישה קשר זה.

 

ניקיון כפיים

התורה כמכוננת המוסר האלוקי, מחייבת את נציגי ציבור הבאים מחינוך תורני, לטוהר מידות ונקיון כפיים. אנו שואפים לניקיון כפיים ולטוהר מידות. מטרתנו להציב אמות מידה איכותיות לניקיון כפיים וטוהר מוסרי במערכות הלאומיות. יחד תקדש שם שמים ותוכיח כי שומרי התורה הם סמל לעשייה נקיית כפים, בשמירה על החוק, ובשימוש זהיר ונקי בכספי ציבור, כאשר המטרה היא רק טובת הכלל.

 

התפקדות ליחד:

כחבר במפלגה יכול להתקבל כל מי שנתקיימו בו כל התנאים המצטברים הבאים:

1.1. הוא אזרח מדינת ישראל;

1.2. הוא מגיל 17 שנים

1.3. הוא אינו חבר בכל מפלגה או רשימת מועמדים אחרת, ואינו פועל מטעם מפלגה או רשימת מועמדים אחרת לכנסת, ולא פעל מטעם מפלגה או רשימת מועמדים אחרת לכנסת. על אף האמור לעיל, ועדת רישום חברים למפלגה תהא רשאית לאשר את הצטרפותו של חבר למפלגה גם אם התקיים לגביו תנאים מהתנאים המנויים בסעיף זה, על-פי בקשת יו"ר המפלגה;

1.4. הוא מזדהה עם מטרות המפלגה, והתחייב לקבל על עצמו את הוראות תקנון זה, ולפעול לקידום מטרות המפלגה ומדיניותה כפי שהוגדרו בתקנון זה ובמצע המפלגה, וכפי שייקבעו על-ידי הנהלת המפלגה ומוסדותיה;

1.5. הוא שילם את דמי ההצטרפות או את דמי החבר במועד כפי שנקבעו בהתאם להוראות תקנון זה כל שנה בשנה מחודש ינואר לחודש ינואר.

2. החברות במפלגה תפקע:

2.1. במות החבר;

2.2. בפרישתו מן המפלגה על-פי הודעה בכתב;

2.3.  בהוצאתו מן המפלגה (לעניין זה הוצאה מן המפלגה באמצעות הודעה בכתב חתומה על ידי הנהלת המפלגה ו/או מי שהוסמך על ידי הנהלת המפלגה);

2.4. בהחלטת הדחה של על ידי מרן ראש הישיבה שליט"א.

2.5. באי תשלום או סיום הסדר התשלום תוך 30 יום מיום הרישום.

3. תשלום דמי חבר

3.1 עבור חברות במפלגה יש לכל חבר לשלם סה"כ 52 ₪ לנפש, ובמחיר 72  ש"ח לזוג. חיילים ובחורי ישיבה רווקים, יוכלו לקבל הנחה בעת ההתפקדות, ולשלם סך של 30 ₪ בלבד עבור התפקדותם.

3.2 תשלום עבור ההתפקדות הינו חד שנתי, ומשולם עבור חברות בכל שנה לועזית, ויחודש בכל שנה בראשון לראשון

3.3 תשלום דבי החבר ישולמו מכספו האישי של המתפקד.

3.4 תנאי התשלום יקבעו מעת לעת על ידי הנהלת המפלגה (קרי מנכ"ל).

3.5 ניתן לשלם עבור בן משפחה מדרגה ראשונה.

3.6 מי שדמי החבר שלו שולמו על ידי גורם אחר , או איש אחר אינו יוכל לשמש כחבר המפלגה..

 

4. כח המתפקדים

4.1. חבר המפלגה יהיה זכאי להגיש עצמו להיות חבר בוועידת המפלגה, חברי וועידת המפלגה יבחרו לפי חוזקם וכמות המתפקדים שיפקדו תחתם.

4.2. חבר המפלגה יהא זכאי, בכפוף להוראות תקנון זה, להיבחר מטעם המפלגה כנציג בכנסת, בממשלה.

4.3. חבר המפלגה יהא זכאי, בכפוף להוראות תקנות זה, להיבחר מטעם המפלגה כחבר מועצה ברשויות המונציפליות.

4.4 בכל כח ותפקיד של בחירות בתוך המפלגה כל מהלך ומועמד יהיה כפוף לאישורו בכתב של מרן ראש הישיבה שליט"א ואו של יו"ר התנועה.

מוסדות המפלגה

5. מוסדות המפלגה הם אלה:

מנהיג הרוחני של המפלגה מרן ראש הישיבה הגאון הגדול רבי מאיר מאזוז שליט"א

.5.1 ועידת המפלגה;

5.2. יו"ר המפלגה;

5.3. הנהלת המפלגה;

5.4. בית הדין (רבני שימונה על ידי מרן ראש הישיבה);

5.5. ועדת הביקורת;

6. מוסדות המפלגה יוקמו, ייבחרו ויפעלו בהתאם לאמור בתקנון זה.

7. הזכות לבחור ולהיבחר למוסד של המפלגה או למוסד שהמפלגה מיוצגת בו, מותנית בקיומה של תקופת הכשרה בת 7 חודשי חברות במפלגה ברציפות, שבה שילם החבר את דמי החבר כסדרם ועמד בתנאי החברות (להלן: "תקופת ההכשרה").

8. יו"ר המפלגה רשאי, על-פי שיקול דעתו ובהודעה בכתב, לקצר את תקופת ההכשרה לאדם שתרם תרומה מהותית לחברה או למדינה, והוא בעל ניסיון ראוי בתחומים כגון: דמות רבנית מוכרת, ביטחון המדינה, פעילות אקדמית, כלכלה ועסקים, חינוך תרבות וספורט וכל כיוצא באלה תחומים, שיש להם זיקה לתפקיד שאליו הוא מבקש להיבחר, וכן לאדם שיכול לקדם את מטרות המפלגה וערכיה.

9. הדרישה בדבר קיומה של תקופת ההכשרה לא תחול על מייסדי המפלגה ועל היו"ר הראשון של המפלגה.

10. יו"ר המפלגה יקבע את חלק מרשימת מועמדי המפלגה לכנסת מבין חברי המפלגה ואת סדר שיבוצם ברשימה, תוך התייעצות עם הנהלת המפלגה, ולאחר קבלת אישורו  של מנהיגה הרוחני של המפלגה.

11. על אף האמור בסעיף 10, יו"ר המפלגה רשאי לשבץ ברשימת המועמדים לכנסת מטעם המפלגה גם את מי שאינו חבר המפלגה, ובלבד שיאושר על ידי מנהיגה הרוחני של המפלגה.

12. יו"ר המפלגה יהא המוסד המוסמך להחליט על הצטרפות המפלגה כחברה בקואליציה. ובאישורו של מנהיגה הרוחני של המפלגה.

13. ככל שנשיא המדינה יטיל על יו"ר המפלגה תפקיד הרכבת ממשלה לפי הקבוע בחוק יסוד: הממשלה, ינהל יו"ר המפלגה את המשא ומתן הקואליציוני בשם המפלגה, יקבע את הרכב הקואליציה, ימנה את השרים ואת סגני השרים, ויקבע את תפקידיהם בממשלתו. יו"ר המפלגה יהא רשאי להיוועץ ולהיעזר לשם כך באישים שונים על-פי שיקול דעתו, ובאישורו של מנהיגה הרוחני של המפלגה.

14. יו"ר המפלגה יקבע את בא כוח המפלגה וממלא מקומו לעניין סעיף 19ב לחוק המפלגות, התשנ"ב-1992.

15. יו"ר המפלגה ימנה את חברי הנהלת המפלגה, ויהא רשאי להעביר חבר הנהלה מתפקידו אם היו"ר סבור כי הוא פעל בניגוד למדיניותה של הנהלת המפלגה או בניגוד להחלטותיה או בניגוד להוראות תקנון זה.

16. יו"ר המפלגה ימנה את מנכ"ל המפלגה, אשר מתוקף תפקידו ימונה מיידית לחבר הנהלת המפלגה.

17. יו"ר המפלגה ימנה את יו"ר מטה הבחירות בבחירות שבהן מתמודדים המפלגה או חבריה, בהיוועצות עם הנהלת המפלגה.

18. יו"ר המפלגה ימנה את דובר המפלגה.

19. יו"ר המפלגה ימנה את באי כוחה של המפלגה ואת יועציה המשפטיים.

20. יו"ר המפלגה ימנה את גזבר המפלגה.

21. יו"ר המפלגה ימנה את מורשי החתימה בשם המפלגה.

22. יו"ר המפלגה יחוייב לקבל  אישור בכל מינוי מהותי ממנהיגה הרוחני של המפלגה.

23. השפעה על ההצבעות בכנסת - אפליקציית קול ישראל

23.1  חוקים ותיקוני חוקים רבים המחוקקים בכנסת, משפיעות באופן ישיר ולעיתים אף מייידי על האזרח, כאשר יש בקבלת ההכרעה לגביהם צדדים לכאן ולכאן, תנועת יחד תעמיד הצבעות רבות לקבלת חוות דעתם של מתפקדי התנועה, כאשר הנהלת המפלגה תציג את כמיטב יכולתה את הצדדים לקבלת ההחלטה.

23.2 לכל חבר תהיה זכות להצביע דרך ממשק אינטרנטי/טלפוני בדבר דעתו בהצבעות שונות, שיעלו להצבעה באפליקציית ההצבעות.

23.3  בידי מרן מנהיגה הרוחני של המפלגה, או יו"ר המפלגה, תהיה הסמכות להחליט אלו החלטות לא יעלו להצבעה בפני חברי המפלגה. או להטיל וטו על החלטה ופעילות הסיעה.

דירוג פעילות הנציגים

24. בכדי לייעל את פעילותם של נציגי התנועה בכנסת וברשויות המקומיות, מפלגת יחד תעלה לראשונה בישראל, פלטפורמה אינטרנטית וטלפונית, שתאפשר דירוג פעילותם של הנציגים.

24.1 מתפקדי המפלגה יוכלו לדרג את חברי הכנסת , חברי מועצות, ובעלי תפקידים בכירים נוספים. באמצעות אפליקצייה/טלפון

24.2 תוצאות הדירוג יהיו בעלי השפעה משמעותית לגבי חידוש/המשך פעילותם וקידומם של הנציגים בשורות המפלגה

 

25. הנהלת המפלגה יכולה לשנות בכל זמן לפי צרכיה תקנון זה.

26. התקנון בכפוף לאישור היועץ המשפטי של המפלגה.